21 Padziernik 2016 10:56
Menu strony
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Kino ?wiatowid - Czarnk?w
Zapraszamy do Kina ?wiatowid w Czarnkowie.

Reklamy
Filmy na DVD
Nagrania dostêpne tak¿e na p³ytach (format DVD i DivX):

Reklama
Miejsce na reklame

Statystyki reklamowe
stat4u
www.firma.pctmedia.pl - wydawca Internetowej telewizji iTV Trzcianka
Ostatnio poruszane tematy
  Temat Wywietle Odpowiedzi Ostatni post
Hisses comparator notepad ...
Archiwum online
2 0 opila
21 padziernik 2016
Hyphen aconite meiotic ill...
Archiwum online
2 0 ujacy
21 padziernik 2016
Cloaking reselected poised...
Powiat
3 0 ezoco
21 padziernik 2016
decyzja o remoncie jak remo...
Trzcianka - nasze sprawy
2 0 Liliaok
20 padziernik 2016
Bogaty sponsor
Archiwum online
3 0 afoku
20 padziernik 2016
zakopane apartament
Archiwum online
2 0 ysenofof
20 padziernik 2016
najistotniejszego wielkiego...
Archiwum online
8 0 awusihij
20 padziernik 2016
Aran?acja wn?trz i problem ...
Powiat
8 0 Kamilak
18 padziernik 2016
сай&#1090...
Archiwum online
8 0 upuguxi
18 padziernik 2016
Unacceptability differing ...
Archiwum online
3 0 akuve
18 padziernik 2016
ста&#1090...
Archiwum online
11 0 omniscientfacsi
16 padziernik 2016
Best Quality Photo Booth Re...
Archiwum online
15 0 edajos
15 padziernik 2016
najlepsze chwil?wki
Powiat
50 0 otuqyriw
15 padziernik 2016
Filmy sensacyjne w kinach
Archiwum online
16 0 yhizujoje
14 padziernik 2016
Interesuj?cy wyb?r kostki g...
Trzcianka - nasze sprawy
27 0 Dagmara25
14 padziernik 2016
Petycja w sprawie remontu i przebudowy placu zabaw w Trzciance.
Petycja w sprawie remontu i przebudowy placu zabaw w Trzciance.

Plac zabaw zlokalizowany na skrzy¿owaniu ul. Mickiewicza z ul. Broniewskiego (przy Trzcianeckim Domu Kultury) jest najwiêkszym w Trzciance. Korzysta z niego bardzo du¿o mieszkañców nawet z tak odleg³ych okolic jak ul. 27 stycznia czy os. Zacisze.

Przygotowana zosta³a petycja ws. remontu oraz przebudowy placu (nawierzchnia, ogrodzenie).

W dniu dzisiejszym dostarczono petycjê oraz listy do podpisów do wszystkich publicznych przedszkoli w Trzciance. Równie¿ firmy w³±czaj± siê w pomoc.

Tre¶æ petycji dostêpna jest na stronie pctmedia.pl (zak³adka PLAC ZABAW) oraz na stronie petycje.pl, gdzie mo¿na równie¿ z³o¿yæ podpis online.

Zachêcamy do podpisywania siê - najlepiej na listach drukowanych, lecz je¶li kto¶ z jaki¶ wzglêdów nie mo¿e lub nie przebywa chwilowo w Trzciance, mo¿e podpisaæ siê online.

Petycja online: PETYCJA ONLINE

Wydarzenie na Facebooku: WYDARZENIE

Tre¶æ petycji na naszej stronie w zak³adce PLAC ZABAW

Je¶li kto¶ chce siê w³±czyæ w pomoc przy zbieraniu podpisów proszê o kontakt a dostarczymy wydrukowan± petycjê oraz listy.

S³awomir Pochylski - 608 194 337 | Milena Pochylska - 728 443 915
DZIÊKOWALI ZA PLONY. DO¯YNKI GMINNE.
W tym roku Do¿ynki Gminne odby³y siê w Pokrzywnie. Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia.

TRZCIANKA ¦WIÊTOWA£A OTWARCIE KO¦CIUSZKI
W niedzielê, 24 lipca odby³o siê oficjalne otwarcie wyremontowanej w ca³o¶ci ul. Ko¶ciuszki w Trzciance oraz nowej siedziby trzcianeckiego Hospicjum. Nie zabrak³o wielu znamienitych go¶ci, w³adz miasta, powiatu, przedstawicieli sejmu, radnych Rady Miejskiej Trzcianki, wykonawców, przedstawicieli TTBS, trzcianeckich parafii, wiceburmistrza niemieckiego Lehrte – Burkharda Hoppe oraz osób, które przyczyni³y siê do rewitalizacji tego miejsca, a na mieszkañców czeka³o wiele atrakcji!

NOC ¦WIÊTOJAÑSKA 2016
Materia³ zrealizowany przez firmê PCTmedia podczas Nocy ¦wiêtojañskiej 2016 w Trzciance.
Koncerty - sztuczne ognie.

INFOrmator czarnkowsko-trzcianecki, NR 4
INFOrmator czarnkowsko-trzcianecki, NR 4Wydanie elektroniczne: TUTAJ

E-gazeta PDF do pobrania (34 MB, nie wymaga flasha): TUTAJ

(e-gazetê PDF mo¿na równie¿ odczytaæ na smartfonie i tablecie z systemem Android oraz Windows Mobile)
GAZETA ON-LINE


 • ARCHIWUM WYDAÑ
 • REKLAMA
 • Trzcianka
  Gmina Trzcianka le¿y w pó³nocno-zachodniej czê¶ci Wielkopolski, na pograniczu Pojezierza Wa³eckiego i Pradoliny Noteckiej. Ponad po³owê powierzchni gminy zajmuj± lasy, stawy i jeziora. Najpiêkniejsze krajobrazowo obszary znajduj± siê w okolicach Doliny Noteci oraz kompleksu lasów w Puszczy nad Draw±. Szczególnie cenne przyrodniczo fragmenty lasów wystêpuj± nad Bukówk± i w okolicach Rychlika, gdzie w starym parku dworskim rosn± pomnikowe drzewa.
  Ostatnio dodane zdjêcia

  Polub nas na Facebooku!
  Pogoda